فیلیپ چارت


فیلیپ چارت 600

فیلیپ چارت مجموعه اوراقی است که برای نوشتن با ماژیک معمولی با یک گیره، روی چهار پایه متصل شده اند و در مجامع کوچک(کنفرانسها) استفاده میشود) شما میتوانید در زمان تمام شدن کاغذ، از این فیلیپ چارت بعنوان تخته وایت برد نیز استفاده نموده و هزینه خود را کاهش دهید