شیر آب اتوماتیك


شیر آب اتوماتیك


شیر آب اتوماتیك


  • شیر آب اتوماتیک صرفه جویی تا 80 درصد
  • استفاده بهینه از آب
  • لحاظ کردن EMC و توان مصرفی پایین
  • جلوگیری از انتقال بیماریها
  • کیفیت مطلوب ، بهای مناسب