صندلی نماز (طرح نیایش)


صندلی نماز  (طرح نیایش)


صندلی نماز  (طرح نیایش)


جهت استفاده سالمندان و افرادی كه امكان اقامه نماز روی زمین برای آنها امكان پذیر نمی باشد.

 
  • برای اقامه نماز
  • برای مطالعه قرآن و دیگر كتب
  • دارای كمد مخصوص قرار دادن كتاب دعا ، قرآن ، مهر و جانماز
  • دارای قابلیت جدا شدن دو قسمت صندلی و میز جهت حمل آسانتر